Oferta i cennik

Ryczałt ewidencjonowany, – od 123,00 zł

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • obliczanie podatku zryczałtowanego,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie zeznania rocznego.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – od 184,50 zł

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie zeznania rocznego.

Księgi handlowe – od 615,00 zł

 • opracowanie polityki rachunkowości w tym Zakładowy Plan Kont,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie zeznania rocznego.

Rozliczanie podatku VAT – od 25,00 zł

 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT,
 • obliczanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji,
 • tworzenie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • sporządzanie informacji podsumowującej.

Obsługa wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS i US – 40,00 zł

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło,
 • zgłaszanie do ZUS osób objętych ubezpieczeniem,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, imiennych raportów dla pracowników,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy do wypłaconych wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji i informacji do US.

Obsługa dokumentacji kadrowej pracowników – 20,00 zł

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia i rozwiązania umowy o pracę,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, nieobecności.